Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla... ... 285. Resul, Rabbinden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de. Hepsi; Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır. Allah'ın resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız. Şöyle demişlerdi: "Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır." 286. Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez/teklifte bulunmaz. Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir/kişinin hem kendisini hem başkaları için kazandığı onun lehine, yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir/kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir. EY RABBİMİZ ! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme. EY RABBİMİZ ! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. EY RABBİMİZ ! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme. AFFET BİZİ, BAĞIŞLA BİZİ, ACI BİZE. Sen bizim Mevlâ'mızsın. Gerçeği örten nankörler/inkârcılar topluluğuna karşı yardım et bize ! ---------------------------------- Bismillahirrahmanirrahim ... 285. * Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun * küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih * la nüferriku beyne ehadim mir rusülih * ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr 286. * La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha * leha ma kesebet ve aleyha mektesebet * RABBENA la tüahızna in nesına ev ahta'na * RABBENA ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina * RABBENA ve la tühammilna ma la takate lena bih * VA'FÜ ANNA * VAĞFİR LENA * VERHAMNA ente mevlane fensurna alel kavmil kafirin. ... ( Bakara suresi 285-286 ayetleridir)

Yorumlar

#KURANgentr tagi ile yapılan diğer paylaşımlar